Menu
0
Voor 16.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden
Gratis verzenden boven de 49,95 euro
Elke week nieuwe items !
Niet goed = geld terug !

Algemene voorwaarden

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.
Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. 

Artikel 1. Definities

1.1. Ti SENTO B.V.: gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58235094 handelend onder de naam Ti SENTO B.V..

1.2. Website: de website van Ti SENTO B.V., te raadplegen via www.tisento-scheveningen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Ti SENTO B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ti SENTO B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Ti SENTO B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ti SENTO B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Ti SENTO B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 3. Prijzen en informatie 

3.1. Alle op de Website en in andere van Ti SENTO B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ti SENTO B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ti SENTO B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

3.4. Ti SENTO B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ti SENTO B.V. en het voldoen aan de daarbij door Ti SENTO B.V. gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ti SENTO B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod in de vorm van een orderbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd via elektronische weg door Ti SENTO B.V. kunnen er geen rechten worden ontleend aan de geplaatste order. 

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant de betaling niet heeft plaatsgevonden, kunnen door Klant geen rechten worden ontleend aan de geplaatste order.

4.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ti SENTO B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.5. Ti SENTO B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ti SENTO B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.  

Artikel 5. Registratie 

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ti SENTO B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant. 

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ti SENTO B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Ti SENTO B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst 

6.1. Zodra de bestelling door Ti SENTO B.V. is ontvangen, stuurt Ti SENTO B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Ti SENTO B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 

6.4. Indien Ti SENTO B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. In dit geval zal Ti SENTO B.V. twee weken de tijd nemen om alsnog op uitlevering over te gaan. Indien dit na twee weken onmogelijk blijkt krijgt Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Ti SENTO B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Ti SENTO B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ti SENTO B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

-Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
-Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
-Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Het aankoopbedrag van het product wordt teruggestort wanneer de Klant zijn gehele bestelling retour stuurt. Wanneer de order besteld en verzonden is vanuit en naar Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk is Dstrezzed Retail B.V. verantwoordelijk voor alle verzend- en retourkosten. Indien Klant kiest voor een andere verzend- en of retouroptie dan aangeboden door Dstrezzed Retail B.V. is Klant volledig verantwoordelijk voor het pakket en de kosten gebonden aan verzenden en/of retourneren. Dstrezzed Retail B.V. zal deze kosten niet vergoeden. Indien Klant zijn/haar order niet stuurt naar een van de landen genoemd in dit artikel, is Klant zelf verantwoordelijk voor retourkosten. Verzendkosten worden in dit geval alleen vergoedt als Klant zijn gehele bestelling retourneert. Als Klant in dit geval besluit 1 of meerdere artikelen te houden, worden verzendkosten niet vergoedt. 

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ti SENTO B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ti SENTO B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Ti SENTO B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar: 
Ti SENTO B.V. Gevers Deynootweg 990-46, 2586BZ, Scheveningen

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde artikelen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant besluit om zijn gehele order te retourneren, dan zullen de verzendkosten ook vergoedt worden. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ti SENTO B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Ti SENTO B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Ti SENTO B.V. wachten met terugbetalen tot Ti SENTO B.V. het product heeft ontvangen.

7.9 Indien Klant heeft gekozen om een gratis promotieproduct te ontvangen bij zijn/haar bestelling op de Ti SENTO B.V. Website, zijn zij genoodzaakt dit product te retourneren indien hun retour het orderbedrag onder het genoemde orderbedrag voor de promotie brengt. Als Klant dit nalaat, is Ti SENTO B.V. genoodzaakt om de waarde van het promotie product in mindering te brengen op het te retourneren bedrag.

7.10. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

Artikel 8. Betaling 

8.1. Klant dient betalingen aan Ti SENTO B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan Klant geen rechten ontlenen aan de geplaatste order. Ti SENTO B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Ti SENTO B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Ti SENTO B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ti SENTO B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Ti SENTO B.V. daarvan in kennis te stellen. 9.4. Indien Ti SENTO B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Artikel 10. Klachtenprocedure 

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ti SENTO B.V., dan kan hij bij Ti SENTO B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

10.2. Ti SENTO B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ti SENTO B.V. binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. 

Artikel 11. Persoonsgegevens 

11.1. Ti SENTO B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: www.dstrezzed.com/privacy-verklaring/

Artikel 12. Slotbepalingen 

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ti SENTO B.V. gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Ti SENTO B.V.
Gevers Deynootweg 990-46

2586 BZ, Scheveningen

 

telefoon: 0031703508618

e-mail: [email protected] 
KvK-nummer:  58235094
btw-nummer: NL852937787B01

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis